Blogi

Selätä B2B-verkkokauppasi haasteet API-johtoisella arkkitehtuurilla

8.10.2020

arkkitehtuuri, b2b-asiointi, mikropalvelut, verkkokauppa

Maailmassa kyllä tavaraa riittää ja sitä on helposti verkosta tilattavissa, vaikka sitten maapallon toiselta puolelta, mutta kokonaisuus muodostuu tuotteen lisäksi siihen liittyvistä palveluista. Erityisesti yritysten välisessä liiketoiminnassa asiakkaan prosesseihin integroituminen erottaa yrityksen kilpailijoistaan.

B2B-asiointikokemuksessa yrityksen ja asiakkaan prosessien integrointi korostuu

Vaatimukset B2B-verkkokaupalle ovat usein huomattavasti kuluttajakauppaa monimuotoisemmat. Seuraavassa muutamia tyypillisiä B2B-verkkokaupan erityispiirteitä:

1. Saatavuustiedon kompleksisuus

B2B-asiakkaalle ei pelkän varastosaldon esittäminen useinkaan riitä saatavuustiedoksi, vaan asiakasta kiinnostaa erityisesti se, milloin tuote on käytettävissä heidän omassa tuotantoprosessissaan. Tuotteen saatavuudella voi olla hyvin ratkaiseva merkitys asiakkaan liiketoiminnan kannalta.

Usein tavaraa on tilattavissa niin alueellisiin varastoihin, logistiikkakeskukseen tai suoratoimituksella joko säännöllisin kuljetusaikatauluin tai erikseen toimitettuna. Osan kuljetuksista hoitaa yritys itse, osan hoitaa ulkopuolinen logistiikkayhtiö. Saatavuustiedon koostaminen ja toimitusajankohdan lupaaminen on usein monimutkaista ja vaihtelee tilanteen mukaan tuotteittain, asiakkaittain ja asiakkaan valitseman toimitustavan mukaisesti.

Asiakasta halutaan palvella hyvin, vaikka haluttua tuotetta ei varastossa juuri tilaushetkellä olisikaan. Tällöin asiakkaalle halutaan esittää lista vaihtoehtoisista tuotteista ja ennuste siitä, milloin puuttuvaa tuotetta oletettavasti olisi saatavilla.

2. Hinnoittelun asiakaskohtaisuus

B2B-kaupassa tuotteiden hinnoittelu on pääosin asiakaskohtaista. Eli yritysten välillä on sovittu sopimushinnat tietylle joukolle tuotteita, ja loput myydään listahinnalla. Tuotteiden hinnoitteluun liittyy usein myös sopimusten mukaisia alennuksia, jotka määräytyvät esimerkiksi sopimuskauden aikana tehtyjen tilausportaiden mukaan. Tuotteen päälle hinnoitellaan vielä joukko palveluita poikkeuksineen, kuten maksuttomat kuljetukset tiettyjen kriteerien täyttyessä.

Tavaraa tilataan myös monenlaisissa erissä; on lavoja ja säkkejä, tonni- ja metritavaraa, erikokoisia kuljetuspakkauksia ja yksittäistä kappaletavaraa. Näin ollen tuotteiden hintatiedon käsittely on B2B-kaupassa usein hyvin monimutkaista logiikkaa.

3. Asiointi on monikanavaista

B2B-asiointi on lähes poikkeuksetta monikanavaista. Asiakas saattaa luoda tilauksen oman ERP-järjestelmän välityksellä, joka on integroitu yrityksen tilausjärjestelmään EDI-integraatioin. Hetken päästä asiakas saattaa tehdä muutoksia tilaukseen asioimalla myyjän kanssa sähköpostitse, ja seurata päivittynyttä tilaustaan verkkopalvelussa omalla mobiililaitteellaan. Lopulta asiakkaan tulee saada uusin tiedoin päivitetty tilausvahvistus suoraan omaan ERP-järjestelmäänsä varastotietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi. Monikanavaisuus edellyttää eri järjestelmien saumatonta yhteispeliä.

4. VMI ja palveluintegraatio

Yhä useammin yritykset pyrkivät integroimaan oman tuotanto- ja toimitusprosessinsa asiakkaidensa prosesseihin (VMI, vendor managed inventory). Tällöin esimerkiksi tuotetta toimittava yritys vastaa siitä, että asiakkaalla on omassa varastossaan tiettyjä tuotteita aina riittävästi saatavilla.

Esimerkiksi prosessiteollisuuden asiakas, joka hyödyntää tuotannossaan erilaisia kemikaaleja, voi tehdä palvelusopimuksen kemikaalivalmistajan kanssa. Tällöin kemikaalivalmistajalla on jatkuva pääsy asiakkaan varastotasotietoon toimittamansa tuotteen osalta. Kun varastotaso alittaa tietyn kriittisen rajan, tekee kemikaalivalmistaja asiakkaan puolesta täydennystilauksen ja toimittaa sovitun määrän kemikaalia suoraan asiakkaan varastoon.

Pullonkaulana suora kytkös ERP:n ja verkkokaupan välillä

Muun muassa edellä mainitut B2B-verkkokaupan erityispiirteet asettavat erityisiä vaatimuksia järjestelmäarkkitehtuurille. Verkkokaupan on kyettävä pysymään jatkuvasti ajan tasalla tuotteiden saatavuudesta ja hinnoittelemaan tuotteet asiakaskohtaisesti oikein. Monikanavaisuuden vaatimuksen johdosta tilaus- ja toimitustietojen on päivityttävä verkkokauppaan, vaikka tuotteiden tilaus tapahtuisi muita kanavia hyödyntäen.

Usein ratkaisuna on kahdensuuntainen point-to-point integraatio yrityksen ERP-järjestelmän ja verkkokaupan välillä. Tällöin asiakkaan tehdessä tilausta verkkokaupassa, tarkistetaan esimerkiksi tuotteiden saatavuus- ja hintatiedot reaaliaikaisesti ERP-järjestelmään tehtävin kyselyin, ja muut tiedot päivitetään eräpohjaisesti ennalta määritetyllä päivityssyklillä.

Edellä kuvattu tyypillinen järjestelmien välinen integraatio aiheuttaa merkittäviä haasteita niin muutosten hallinnan, laajennettavuuden kuin suorituskyvyn ja käyttökokemuksen näkökulmasta:

1. Suorituskyky ja käyttökokemus

ERP-järjestelmiä ei useinkaan ole rakennettu tukemaan laajamittaista online-käyttöä. Verkkokaupasta tehtävät reaaliaikaiset saatavuus- ja hintakyselyt kuormittavat ERP-järjestelmää, aiheuttaen näin ongelmia järjestelmän normaalille käytölle. Raskaat kyselyt näkyvät usein myös verkkokaupan käyttäjälle häiritsevänä viiveenä heikentäen verkkopalvelun käyttökokemusta. Käyttökokemusta heikentävät myös eräpohjaisesti toteutetut integraatiot, jolloin esimerkiksi toimitustiedot päivittyvät verkkokauppaan viiveellä, ennalta määritetyin päivityssyklein (esim. parin tunnin välein).

2. Muutosten hallinta

Suora point-to-point integraatio muodostaa tiukan riippuvuussuhteen järjestelmien välille, joka hankaloittaa merkittävästi muutostilanteiden hallintaa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa verkkokauppa-alusta tai ERP-järjestelmä halutaan uudistaa, tulee myös järjestelmien väliset integraatiot rakentaa uudelleen. Usein myös esimerkiksi yritysoston myötä syntyy tarve yhdistää useampia ERP-järjestelmiä osaksi kokonaisuutta. Tällöin suorat integraatioiden järjestelmäkohtaiset riippuvuudet tekevät tietojen yhdistämisestä hyvin haastavaa.

3. Laajennettavuus

Arkkitehtuurin haasteet korostuvat erityisesti, kun B2B-asiointiympäristöä halutaan laajentaa kattamaan uudenlaisia käyttötapauksia. Yrityksen tavoitteena voi esimerkiksi olla mahdollistaa asiakkailleen, julkisen API-rajapinnan välityksellä, asiakkaan varastosaldojen ylläpito ja automaattiset tilaukset määriteltyihin hälytysrajoihin perustuen. Arkkitehtuurin perustuessa point-to-point integraatioihin ja monoliittisiin järjestelmiin, joudutaan liiketoimintalogiikkaa hyvin todennäköisesti toistamaan.

Ota haltuun liiketoimintatietosi omistajuus digitaalisella palveluarkkitehtuurilla

Moderni digitaalinen palveluarkkitehtuuri ei ota kantaa vain siihen, miten järjestelmien väliset tietovirrat tulisi toteuttaa. Palveluarkkitehtuuri jäsentää yrityksen eri järjestelmien vastuita ja rooleja osana yrityksen liiketoimintaa, ja nostaa yrityksen liiketoimintatiedon ja -prosessit kaiken keskiöön.

Moderni API-johtoinen mikropalveluarkkitehtuuri on kolmikerroksinen. Arkkitehtuurin Kokemus-tasolla olevat digitaaliset palvelut rakennetaan asiakaskokemus edellä, vastaamaan käyttäjien todellisia tarpeita. Kokemus-tasolle toteutetaan myös julkiset API-rajapinnat asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden järjestelmiin.

Arkkitehtuurin alimmalla, Järjestelmä-tasolla ovat yrityksen operatiiviset perusjärjestelmät, master datan hallinnan järjestelmät sekä analyyttiset palvelut.

Arkkitehtuurin keskelle, Prosessi-tasolle rakentuu yrityksen digitaalinen hermokeskus. Prosessi-taso koostuu liiketoiminnan kannalta keskeisen liiketoimintatiedon kattavasta modulaarisesta API-kerroksesta ja integraatiokerroksena toimivasta tapahtumaväylästä. API-kerros kokoaa yrityksen ydintiedot ja monikanavaiset prosessit järjestelmäriippumattomaan muotoon.

Yllä kuvatulla kolmitasoisella, API-johtoisella mikropalveluarkkitehtuurilla on useita hyötyjä, kuten:

1. Modulaarisuus mahdollistaa monikanavaisten palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen

Toteutuksen perustuessa uudelleenkäytettäviin ja modulaarisiin mikropalveluihin, kehitystyö nopeutuu ja mahdollistetaan aidosti monikanavaisten palveluiden kustannustehokas toteutus. Kunkin mikropalvelun toteuttamiseksi voidaan valita tehtävään soveltuvimmat teknologiat, ja osittaa kehittämistyötä eri tiimeille. Modulaarinen arkkitehtuuri soveltuu hyvin jatkuvaan palveluiden kehittämiseen, integrointiin ja julkaisuun osaksi alati kehittyvää yrityksen digitaalista palvelualustaa.

2. Prosessi-kerros kokoaa yhteen yrityksen näkemyksen keskeisestä liiketoimintatiedosta

Jotta eri kanavien tarvitsema liiketoimintatieto, prosessit ja liiketoimintasäännöt olisivat sisällöltään yhdenmukaista, tietoa joudutaan tavalla tai toisella koostamaan useista taustalla olevista järjestelmistä ja viemään yhtenäiseen muotoon.

Arkkitehtuurin Prosessi-kerros koostaa datan, liiketoimintasäännöt ja -prosessit yhtenäiseen, järjestelmäriippumattomaan ja helposti saavutettavaan muotoon. Kerros muodostaa näin ehyen, eri kanavien jakaman näkemyksen kaikkein keskeisimmästä liiketoimintaa ohjaavasta tiedosta.

Ajattele isosti, lähde liikkeelle pienesti

Kun yrityksessänne ollaan miettimässä uutta verkkokauppa- tai asiointipalvelua, kannattaa katse nostaa tälle asetetuista välittömistä vaatimuksista hieman pidemmälle ja ajatella yrityksen digiarkkitehtuuria kokonaisuutena. Toteutus sen sijaan kannattaa aloittaa mahdollisimman rajatulla joukolla toimintoja, jotka läpileikkaavat koko arkkitehtuurin ja tuottavat näin lyhyessä ajassa liiketoimintahyötyä niin asiakkaalle kuin yrityksellekin.

Keskustellaan lisää

Ota yhteyttä

Jan Landén

CEO / Senior Partner

jan.landen@bonsky.com

+358 50 447 5227

Back to top