Blogi

Digitaalinen transformaatio ja palveluarkkitehtuuri – Osa 1

16.4.2018

Blogi

Digitaalinen transformaatio on yksi tämän hetken kuumimmista yritysmaailman muotitermeistä. Termillä on lähes yhtä monta tulkintaa kuin sen käyttäjääkin. Eräs yleinen termin määritelmä on, että digitaalinen transformaatio on liiketoiminnan kehittämistä, jossa yhdistyvät digitaaliset teknologiat sekä prosessien ja liiketoimintamallien uudelleenajattelu. Kehittämisen tarkoituksena on luoda uudenlaista arvoa työntekijöille ja asiakkaille, sekä parantaa yrityksen kilpailuasemaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

”The definition of digital transformation is the realignment of, or new investment in, technology, business models, and processes to drive new value for customers and employees and more effectively compete in an ever-changing digital economy.” – Brian Solis

Jatkuva ja entistä nopeatahtisempi muutos on sisäänrakennettuna tämän hetken liiketoimintaan. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja palveluiden jatkuva kehittäminen ovat päivittäistä toimintaa. Alati kiihtyvä muutosnopeus asettaa erityisiä haasteita niin yrityksen digitaaliselle palveluarkkitehtuurille kuin organisaation IT-toiminnollekin. Ketterän digitaalisten palveluiden kehittämisen esteinä ovatkin usein vaikeasti integroitavat perusjärjestelmät, kankea ja monoliittinen digipalveluarkkitehtuuri sekä käytänteet, jotka tekevät keskitetystä IT-toiminnosta liiketoiminnan kehittämisen pullonkaulan.

Muutosjoustavuutta API-johtoisella palveluarkkitehtuurilla

Lähes kaikki johtavat digitaalisen ajan yritykset perustavat liiketoimintansa sovellusrajapintoihin (API) ja mahdollistavat näin datan ja prosessien vaivattoman yhdisteltävyyden. Kun kyse on laskutusprosessin toteuttamisesta, Stripe tarjoaa asiakkailleen tätä varten julkaistun sovellusrajapinnan. Uberilla on oma sovellusrajapintansa henkilölogistiikan toteuttamiseen, Googlella paikkatietopalveluihin, ja Salesforce toteuttaa suurimman osan liiketoiminnastaan sovellusrajapintojen välityksellä. Ulkoiset sovellusrajapinnat tarjoavat asiakkaille suoraviivaisen tavan kuluttaa dataa, ja liittyä osaksi yrityksen prosesseja, sekä rakentaa valmiiden rakennuspalikoiden päälle omaa liiketoimintaansa.

Sovellusrajapintojen avulla avaat yrityksen resurssit liiketoiminnan käyttöön

Sovellusrajapintojen hyödyntämisen ei tarvitse rajoittua vain ulkoisten palveluiden integroimiseen osaksi omia digitaalisia palveluita. Vielä suurempi potentiaali nimittäin on organisaation sisäisten resurssien valjastamisessa liiketoiminnan käyttöön. Yrityksen eri toiminnot voivat julkaista hallinnoimansa ja omistamansa datan ja resurssit muun organisaation hyödynnettäväksi yhtä helposti kuin edellä kuvatut globaalit digitaaliset yritykset tekevät asiakkailleen.

Yhdisteltävyys mahdollistaa liiketoiminnan osallistumisen digitaalisen kokemuksen rakentamiseen ja uudenlaisen arvon luomiseen

Jotta yritys kykenisi vastaamaan liiketoiminnan yhä nopeammin muuttuviin tarpeisiin riittävän nopeasti, tulee perinteisen IT-toiminnon käytänteitä ja teknologista arkkitehtuuria ajatella uudelleen. API-johtoinen palveluarkkitehtuuri on arkkitehtuurinen tyyli, ja tapa organisoida koko yrityksen liiketoiminta teknologian näkökulmasta sekä mahdollistaa yrityksen tietovarantojen yhdisteltävyys. Yhdisteltävyys ei tarkoita vain digitaalisten palveluiden integrointia taustajärjestelmiin, vaan koko yrityksen tietovarantojen ja teknologiakyvykkyyksien valjastamista liiketoiminnan käyttöön. Yhdisteltävyys mahdollistaa liiketoiminnan osallistumisen digitaalisen kokemuksen rakentamiseen ja uudenlaisen arvon luomiseen niin asiakkaille, kumppaneille kuin työntekijöillekin.

Koko yrityksen kattava digitaalinen palveluarkkitehtuuri rakentuu sijoittamalla nämä sovellusrajapinnat kolmeen arkkitehtuurilliseen kerrokseen; järjestelmä-, prosessi- ja kokemuskerrokseen. Kullakin kerroksella on omat tehtävänsä datan julkaisemiseen perusjärjestelmistä, monikanavaisten prosessien toteuttamiseen sekä digitaalisen kokemuksen luomiseen.

Näin IT:n rooli muuttuu liiketoiminnan mahdollistajaksi, tietoturvallisuudesta ja kokonaisarkkitehtuurin hallittavuudesta tinkimättä.

Yllä olevassa kaaviossa kuvattu kolmikerroksien arkkitehtuuri edesauttaa myös IT:n roolin ja toimintamallien muuttamista. Järjestelmätasolla sijaitsevat perusjärjestelmät (System of Record) ovat toiminnaltaan kriittisiä ja toisaalta näihin toteutettavat muutokset ovat verrattain harvinaisia. IT:llä tulee olla jatkossakin merkittävä rooli perusjärjestelmien ja näiden liittymärajapintojen omistajuudessa. Sen sijaan, prosessi- ja kokemuskerroksen palvelut (System of Engagement) ja näiden rajapinnat ovat huomattavan alttiita muutoksille. Kerroksittainen ja hallittu API-johtoinen arkkitehtuuri mahdollistaa turvallisen järjestelmien omistajuuden siirtämisen liiketoiminnalle, erityisesti silloin, kun kyse on kokemuskerroksen palveluista ja rajapinnoista. Näin IT:n rooli muuttuu liiketoiminnan mahdollistajaksi, tietoturvallisuudesta ja kokonaisarkkitehtuurin hallittavuudesta tinkimättä.

Jan Landen
Partner / Director, Digital Transformation


Tutustu aiheeseen tarkemmin ja lataa tietopaketti

> Lataa tietopaketti

 

 

Back to top